Wednesday, 08 July 2020, 10:55 AM

तथागत गौतम बुध्द प्रतिमा का अनावरण